Chưa được phân loại

[̼̼̼N̼̼̼ó̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼]̼̼̼ ̼̼̼G̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ĩ̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ứ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẽ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼ò̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ù̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼e̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ố̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼

S̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼0̼̼̼0̼̼̼2̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ố̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼u̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ổ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼Ứ̼̼̼C̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ậ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ó̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼4̼̼̼ ̼̼̼P̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ầ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼0̼̼̼2̼̼̼1̼̼̼.̼̼̼

N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼:̼̼̼
̼
̼̼̼“̼̼̼C̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼Ứ̼̼̼C̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ô̼̼̼ ̼̼̼(̼̼̼s̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼2̼̼̼0̼̼̼0̼̼̼2̼̼̼)̼̼̼(̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ừ̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼)̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ầ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ă̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ơ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ể̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼i̼̼̼ể̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼o̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼4̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼Đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼4̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼P̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼ ̼̼̼B̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼,̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ử̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼
̼̼̼C̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼5̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ố̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ủ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼b̼̼̼á̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼ỵ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼v̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼0̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ả̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ử̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼j̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ổ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ử̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼s̼̼̼ự̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼ệ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ơ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼è̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼â̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼í̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼đ̼̼̼ầ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼õ̼̼̼m̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼j̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼í̼̼̼m̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ù̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ẩ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼j̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼v̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ằ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ừ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ồ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼b̼̼̼j̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ó̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼e̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ả̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ừ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ư̼̼̼ờ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼j̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼í̼̼̼m̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ự̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼i̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼í̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼é̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ư̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ằ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ừ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ó̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ặ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼í̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼j̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ă̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼b̼̼̼ầ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ậ̼̼̼p̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ư̼̼̼ớ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ã̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ọ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ầ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼j̼̼̼e̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ô̼̼̼i̼̼̼,̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ò̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼u̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼j̼̼̼e̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼u̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ã̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼j̼̼̼u̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼o̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼đ̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ọ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ã̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ẻ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼a̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ã̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ặ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼o̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼x̼̼̼e̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼d̼̼̼e̼̼̼o̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼đ̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼e̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼a̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼m̼̼̼o̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼ơ̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼h̼̼̼ĩ̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ụ̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼c̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼o̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼.̼̼̼.̼̼̼l̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ầ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ú̼̼̼”̼̼̼

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết '2/3 Đô Cơ Maii lên đường mạnh khoe nhé đô cơ :)) Ok bạn hiền Tường quên mik cơ ))) Ngáo đá hâhha B tự nguyện đi à haha Ukm Tớ xung phong đây Ban đầu chạy sau tớ bảo bme cho đi nhà cx có làm gì đâu Trần Văn Đạt Tron cógisaukcho Thích Bình luận'

M̼̼̼o̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ậ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ũ̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ố̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼ổ̼̼̼ ̼̼̼Q̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼c̼̼̼

H̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ỹ̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ư̼̼̼ợ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ô̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼á̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ờ̼̼̼i̼̼̼

202717046 855893128614086 1009917673944829883 n 1

Related Articles

Back to top button