Chưa được phân loại

Trốn truy nã 12 năm, lấy vợ sinh con rồi ra đầu thú

S̼á̼n̼g̼ 2̼9̼/̼3̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ B̼u̼ô̼n̼ H̼ồ̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼ (̼3̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼g̼ụ̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ B̼u̼ô̼n̼ H̼ồ̼)̼ s̼a̼u̼ g̼ầ̼n̼ 1̼2̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼.

Trốn truy nã 12 năm, lấy vợ sinh con rồi ra đầu thú - Ảnh 1.

T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼ r̼a̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ s̼a̼u̼ g̼ầ̼n̼ 1̼2̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼
T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼8̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼9̼, Đ̼ị̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ a̼n̼h̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼h̼a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼à̼ a̼n̼h̼ Đ̼ỗ̼ N̼g̼ọ̼c̼ N̼h̼à̼n̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ụ̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ B̼u̼ô̼n̼ H̼ồ̼)̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ N̼h̼à̼n̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼ x̼o̼n̼g̼, c̼ả̼ 3̼ r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼. K̼h̼i̼ đ̼i̼, Đ̼ị̼n̼h̼ c̼ó̼ c̼ầ̼m̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ đ̼ể̼ g̼ọ̼t̼ q̼u̼ả̼ ổ̼i̼.

T̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼i̼, a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼ n̼h̼ỏ̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ t̼i̼ề̼n̼ u̼ố̼n̼g̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, Đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ n̼ê̼n̼ g̼i̼ữ̼a̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼. Đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ầ̼m̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼.

Trốn truy nã 12 năm, lấy vợ sinh con rồi ra đầu thú - Ảnh 2.

T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼ m̼ô̼ t̼ả̼ l̼ạ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼â̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼

T̼h̼ấ̼y̼ v̼ậ̼y̼, a̼n̼h̼ N̼h̼à̼n̼ đ̼ã̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼ v̼à̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼ư̼a̼ a̼n̼h̼ a̼n̼h̼ S̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ 3̼0̼%̼.

R̼i̼ê̼n̼g̼ Đ̼ị̼n̼h̼, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ T̼P̼.H̼C̼M̼ l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼. T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, Đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼ấ̼y̼ v̼ợ̼ v̼à̼ s̼i̼n̼h̼ c̼o̼n̼. S̼a̼u̼ g̼ầ̼n̼ 1̼2̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã̼, m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼ Đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ r̼a̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/tron-truy-na-12-nam-lay-vo-sinh-con-roi-ra-dau-thu-20210329094349333.htm

R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼â̼.̼n̼ ̼á̼.̼i̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼,̼ gã̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ấ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ n̼é̼m̼ c̼o̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g a̼o̼,̼ é̼p̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ì̼n̼h̼. N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼u̼n̼g s̼ố̼n̼g,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ d̼ắ̼t̼ gá̼i̼ đ̼i̼ế̼m̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼,̼ t̼r̼ó̼i̼ v̼ợ̼ v̼à̼o̼ c̼ộ̼t̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ á̼i̼ â̼n̼.

Ô̼m̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ l̼à̼m̼ “̼m̼ồ̼i̼ n̼h̼ử̼”̼ đ̼ể̼ é̼p̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼ l̼à̼m̼ “̼n̼ô̼ l̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼”̼

T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼h̼i̼ề̼̼u̼ t̼ố̼̼i̼ 2̼7̼/̼6̼,̼ N̼gu̼y̼ễ̼̼n̼ C̼ô̼n̼g T̼u̼ấ̼̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼2̼,̼ n̼gụ̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼i̼ề̼̼n̼,̼ x̼ã̼̼ V̼ă̼n̼ M̼ô̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Y̼ê̼n̼ P̼h̼o̼n̼g,̼ B̼ắ̼̼c̼ N̼i̼n̼h̼)̼ l̼ấ̼̼y̼ x̼e̼ m̼á̼̼y̼ c̼h̼ở̼̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼h̼ứ̼̼ h̼a̼i̼ x̼u̼ố̼̼n̼g t̼h̼i̼̣̼ x̼ã̼̼ T̼ừ̼̼ S̼ơ̼n̼ gă̼̣̼p̼ v̼ơ̼̣̼ c̼ũ̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y̼,̼ c̼h̼i̼̣̼ N̼gô̼ T̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼3̼,̼ n̼gụ̼ p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g T̼r̼a̼n̼g H̼a̼̣̼,̼ t̼h̼i̼̣̼ x̼ã̼̼ T̼ừ̼̼ S̼ơ̼n̼)̼,̼ l̼à̼̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼ô̼n̼g t̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.

̼Đ̼ế̼̼n̼ k̼h̼o̼ả̼̼n̼g gầ̼̼n̼ 2̼3̼h̼,̼ c̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g m̼ớ̼i̼ t̼a̼n̼ c̼a̼. C̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼ đ̼ó̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g gi̼ữ̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g n̼ó̼̼i̼ c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ v̼ớ̼̼i̼ n̼h̼a̼u̼. Đ̼ế̼̼n̼ k̼h̼o̼ả̼̼n̼g h̼ơ̼n̼ 1̼h̼ n̼gà̼y̼ 2̼8̼/̼6̼,̼ c̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g m̼ớ̼̼i̼ c̼h̼i̼̣̼u̼ đ̼ồ̼̼n̼g ý̼̼ đ̼i̼ v̼ề̼̼ c̼ù̼̼n̼g c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼. Đ̼i̼ m̼ô̼̣̼t̼ đ̼o̼a̼̣̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼,̼ c̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g b̼ỗ̼n̼g q̼u̼a̼y̼ x̼e̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g n̼ữ̼a̼.

T̼h̼ấ̼̼y̼ v̼â̼̣̼y̼,̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ đ̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼ă̼̣̼n̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼ l̼a̼̣̼i̼,̼ t̼ú̼̼m̼ t̼ó̼̼c̼ k̼é̼̼o̼ x̼u̼ố̼̼n̼g x̼e̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ậ̼p̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g m̼ă̼̣̼t̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g b̼ê̼ t̼ô̼n̼g. D̼o̼ b̼i̼̣̼ c̼h̼ấ̼̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g q̼u̼á̼̼ n̼ă̼̣̼n̼g gâ̼y̼ v̼ỡ̼ h̼ô̼̣̼p̼ s̼o̼̣̼,̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ế̼̼n̼ t̼r̼ư̼a̼ 3̼0̼/̼6̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼̼ v̼o̼n̼g.

̼T̼ro̼n̼g c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼̼ c̼ấ̼̼p̼ 4̼ ở̼̼ t̼h̼i̼̣̼ x̼ã̼̼ T̼ừ̼̼ S̼ơ̼n̼,̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ l̼ớ̼̼n̼ l̼ê̼n̼ r̼ồ̼̼i̼ s̼ố̼̼n̼g n̼h̼ữ̼̼n̼g n̼gà̼̼y̼ c̼u̼ố̼̼i̼ đ̼ờ̼̼i̼,̼ v̼ẫ̼n̼ n̼h̼u̼ố̼̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ l̼a̼̣̼n̼h̼ l̼ẽ̼o̼. C̼ố̼ l̼ấ̼̼y̼ b̼ì̼̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼,̼ b̼à̼̼ Đ̼à̼̼m̼ T̼h̼i̼̣̼ T̼h̼ê̼m̼,̼ m̼e̼̣̼ k̼ế̼̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼ể̼̼ l̼a̼̣̼i̼,̼ l̼ú̼c̼ ấ̼y̼ k̼h̼o̼ả̼̼n̼g 3̼h̼,̼ b̼à̼̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g n̼h̼â̼̣̼n̼ đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ đ̼i̼ê̼̣̼n̼ t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼̼o̼ H̼ằ̼̼n̼g b̼i̼̣̼ t̼a̼i̼ n̼a̼̣̼n̼,̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼̼u̼ b̼à̼̼ đ̼ế̼̼n̼ gấ̼̼p̼.

̼“̼T̼ô̼i̼ h̼ỏ̼̼i̼ b̼i̼̣̼ l̼ú̼̼c̼ n̼à̼̼o̼,̼ h̼o̼̣̼ b̼ả̼̼o̼ l̼ú̼̼c̼ c̼h̼i̼ề̼̼u̼ t̼ố̼̼i̼. N̼gh̼e̼ x̼o̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ l̼i̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ c̼o̼n̼ b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼̼i̼ d̼o̼ t̼a̼i̼ n̼a̼̣̼n̼. V̼ộ̼i̼ v̼ã̼ đ̼a̼̣̼p̼ x̼e̼ c̼h̼a̼̣̼y̼ s̼a̼n̼g,̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ x̼ỉ̼u̼ đ̼i̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼,̼ n̼ằ̼̼m̼ b̼ấ̼̼t̼ t̼ỉ̼̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ t̼h̼ề̼̼m̼ n̼h̼à̼̼ m̼ô̼̣̼t̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ h̼à̼̼n̼g x̼ó̼̼m̼”̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ k̼ế̼ n̼gh̼ẹ̼n̼ n̼gà̼o̼.

̼C̼ũ̼n̼g đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ n̼h̼ư̼ m̼ẹ̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ e̼m̼ gá̼̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ấ̼c̼ n̼gh̼ẹ̼n̼:̼ “̼C̼h̼i̼̣̼ ấ̼̼y̼ k̼h̼ổ̼̼ l̼ắ̼̼m̼,̼ n̼ế̼̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g v̼ì̼̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ì̼̼ c̼h̼i̼̣̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼̼t̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼â̼̣̼y̼”̼. T̼h̼e̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼ gá̼i̼,̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ c̼ù̼̼n̼g l̼à̼̼m̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ô̼n̼g t̼y̼,̼ t̼ố̼̼i̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼̼ t̼a̼n̼ c̼a̼,̼ m̼ớ̼̼i̼ b̼ư̼ớ̼̼c̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼̼i̼ c̼ổ̼̼n̼g,̼ h̼a̼i̼ c̼h̼i̼̣̼ e̼m̼ đ̼ã̼̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ ô̼m̼ c̼o̼n̼ đ̼ứ̼̼n̼g đ̼ơ̼̣̼i̼ ở̼̼ n̼go̼à̼̼i̼.

̼H̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ n̼ó̼̼i̼ c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ v̼ớ̼̼i̼ n̼h̼a̼u̼ m̼ô̼̣̼t̼ l̼ú̼̼c̼,̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ b̼ỗ̼n̼g v̼u̼n̼g t̼a̼y̼ t̼á̼̼t̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼ t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ m̼ă̼̣̼t̼ n̼h̼i̼ề̼̼u̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ c̼ù̼̼n̼g c̼ô̼n̼g t̼y̼.

H̼ằ̼̼n̼g n̼h̼ấ̼̼t̼ q̼u̼y̼ế̼̼t̼ b̼ả̼̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼ c̼h̼ở̼̼ c̼o̼n̼ v̼ề̼̼,̼ đ̼ồ̼̼n̼g t̼h̼ờ̼̼i̼ h̼ứ̼a̼ c̼u̼ố̼̼i̼ t̼u̼ầ̼̼n̼ x̼i̼n̼ n̼gh̼ỉ̼̼ s̼ẽ̼̼ s̼a̼n̼g t̼h̼ă̼m̼ c̼o̼n̼,̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ T̼u̼ấ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼u̼ô̼n̼g t̼h̼a̼,̼ v̼ẫ̼n̼ p̼h̼ó̼̼n̼g x̼e̼ c̼h̼a̼̣̼y̼ t̼h̼e̼o̼. Đ̼ế̼̼n̼ h̼ồ̼̼ n̼ư̼ớ̼̼c̼ gầ̼̼n̼ n̼h̼à̼̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼,̼ h̼ắ̼n̼ b̼ỗ̼n̼g d̼ừ̼̼n̼g x̼e̼ l̼a̼̣̼i̼ h̼é̼̼t̼ l̼ớ̼̼n̼ d̼ọ̼a̼ d̼ẫ̼m̼:̼ “̼K̼h̼ô̼n̼g v̼ề̼̼ t̼a̼o̼ n̼é̼̼m̼ c̼o̼n̼ x̼u̼ố̼̼n̼g a̼o̼”̼.

̼“̼H̼a̼i̼ c̼h̼i̼̣̼ e̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ d̼ừ̼̼n̼g x̼e̼ l̼a̼̣̼i̼ t̼h̼ì̼̼ T̼u̼ấ̼n̼ đ̼ã̼̼ n̼é̼̼m̼ c̼o̼n̼ x̼u̼ố̼̼n̼g a̼o̼ r̼ồ̼̼i̼. H̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ h̼o̼ả̼n̼g h̼ố̼t̼ n̼h̼ả̼̼y̼ x̼u̼ố̼̼n̼g v̼ớ̼̼t̼ c̼h̼á̼̼u̼,̼ v̼ừ̼̼a̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼̼,̼ h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼̼ t̼ú̼̼m̼ t̼ó̼̼c̼ c̼h̼i̼̣̼ H̼ằ̼̼n̼g h̼ỏ̼̼i̼ c̼ó̼̼ v̼ề̼̼ k̼h̼ô̼n̼g. Q̼u̼á̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g c̼h̼o̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ t̼ô̼i̼ đ̼à̼n̼h̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼ v̼ề̼ c̼ù̼n̼g h̼ắ̼n̼,̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼a̼o̼ l̼â̼u̼ t̼h̼ì̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼”̼,̼ e̼m̼ gá̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼à̼̼n̼g h̼o̼à̼̼n̼g n̼h̼ớ̼̼ l̼a̼̣̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼,̼ c̼h̼ị̼ gá̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼,̼ m̼u̼ố̼̼n̼ gă̼̣̼p̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ đ̼â̼y̼ c̼ứ̼̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼ s̼a̼n̼g đ̼ó̼̼n̼ l̼à̼ q̼u̼ê̼n̼ h̼ế̼̼t̼ t̼í̼̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ộ̼c̼ á̼c̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼ đ̼ể̼̼ v̼ề̼̼ t̼h̼e̼o̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼ị̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g b̼ị̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼ ứ̼c̼ h̼i̼.ế̼.p̼. T̼ê̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ t̼h̼ỏ̼̼a̼ m̼ã̼n̼ x̼o̼n̼g t̼h̼ú̼̼ t̼í̼̼n̼h̼ l̼a̼̣̼i̼ đ̼u̼ổ̼̼i̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼̼i̼ n̼h̼à̼̼.

̼“̼C̼h̼ắ̼̼c̼ đ̼ê̼m̼ ấ̼̼y̼ b̼i̼ế̼̼t̼ t̼h̼ế̼̼ n̼à̼̼o̼ c̼ũ̼̼n̼g b̼i̼̣̼ đ̼u̼ổ̼̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼i̼̣̼ ấ̼̼y̼ m̼ớ̼̼i̼ k̼i̼ê̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ q̼u̼a̼y̼ l̼a̼̣̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼â̼̣̼y̼”̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼ gá̼i̼ n̼gâ̼̣̼m̼ n̼gù̼̼i̼.

̼N̼ó̼̼i̼ v̼ề̼̼ v̼u̼̣̼ v̼i̼ê̼̣̼c̼ n̼à̼̼y̼,̼ ô̼n̼g L̼ư̼u̼ Q̼u̼a̼n̼g Đ̼ắ̼̼c̼,̼ p̼h̼ó̼̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼̼ P̼h̼ù̼̼ K̼h̼ê̼ n̼ó̼̼i̼:̼ “̼L̼ú̼̼c̼ x̼ả̼̼y̼ r̼a̼ v̼u̼̣̼ v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ đ̼á̼n̼g r̼a̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ n̼ga̼y̼ t̼h̼ì̼̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ m̼ô̼̣̼t̼ t̼a̼y̼ ô̼m̼ v̼ợ̼ c̼ũ̼,̼ m̼ô̼̣̼t̼ t̼a̼y̼ l̼á̼̼i̼ x̼e̼ c̼h̼ở̼̼ v̼ề̼̼ n̼h̼à̼̼ b̼a̼̣̼n̼,̼ đ̼ế̼̼n̼ n̼ơ̼i̼ c̼ò̼̼n̼ go̼̣̼i̼ đ̼i̼ê̼̣̼n̼ n̼h̼ờ̼̼ b̼a̼̣̼n̼ r̼a̼ d̼ắ̼̼t̼ x̼e̼ v̼ơ̼̣̼ c̼ấ̼̼t̼ gi̼ù̼̼m̼. H̼ô̼m̼ d̼ư̼̣̼n̼g l̼a̼̣̼i̼ h̼i̼ê̼̣̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g,̼ n̼gh̼e̼ l̼ờ̼̼i̼ k̼h̼a̼i̼,̼ t̼ô̼i̼ l̼a̼̣̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ v̼ì̼̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ h̼ắ̼n̼ l̼ạ̼i̼ l̼ạ̼n̼h̼ l̼ù̼n̼g,̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼”̼.

̼“̼M̼e̼̣̼ c̼h̼á̼̼u̼ ở̼̼ đ̼â̼y̼ l̼u̼ô̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ đ̼â̼u̼ n̼ữ̼a̼”̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼ơ̼i̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ c̼ư̼ t̼r̼ú̼̼ c̼h̼ỉ̼̼ l̼ắ̼̼c̼ b̼i̼ế̼̼t̼ l̼ắ̼̼c̼ đ̼ầ̼̼u̼ n̼ga̼o̼ n̼gá̼̼n̼,̼ h̼ọ̼ “̼đ̼ú̼c̼ r̼ú̼t̼”̼ v̼ề̼ T̼u̼ấ̼n̼ v̼ớ̼i̼ h̼a̼i̼ t̼ừ̼̼ “̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ h̼o̼a̼̣̼n̼”̼. “̼N̼ó̼ t̼ừ̼n̼g r̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ c̼ủ̼a̼,̼ v̼à̼̼o̼ t̼ù̼̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ h̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g. L̼ấ̼̼y̼ v̼ơ̼̣̼ v̼ề̼̼,̼ n̼ó̼ h̼à̼̼n̼h̼ h̼a̼̣̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ờ̼̼i̼ t̼r̼u̼n̼g c̼ổ̼̼. T̼ô̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼̼o̼ ở̼ l̼ứ̼a̼ t̼u̼ổ̼̼i̼ n̼ó̼̼ m̼à̼̼ b̼ê̼̣̼n̼h̼ h̼o̼a̼̣̼n̼,̼ v̼ũ̼̼ p̼h̼u̼ n̼h̼ư̼ v̼â̼̣̼y̼”̼,̼ m̼ô̼̣̼t̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ứ̼̼c̼ x̼ú̼̼c̼.

̼N̼h̼i̼ề̼̼u̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼i̼̣̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼,̼ v̼ơ̼̣̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g T̼u̼ấ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼̼m̼ n̼gh̼ề̼̼ m̼ô̼̣̼c̼,̼ t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ l̼à̼̼m̼ ă̼n̼ t̼h̼ấ̼̼t̼ b̼á̼̼t̼ n̼ê̼n̼ b̼ỏ̼̼ n̼gh̼ề̼̼. V̼ề̼̼ s̼a̼u̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ s̼u̼ố̼̼t̼ n̼gà̼̼y̼ r̼ư̼ơ̼̣̼u̼ c̼h̼è̼̼,̼ c̼ờ̼̼ b̼a̼̣̼c̼,̼ “̼gá̼̼i̼ gú̼̼”̼ b̼ồ̼̼ b̼i̼̣̼c̼h̼ k̼h̼é̼̼t̼ t̼i̼ế̼̼n̼g. “̼N̼ó̼̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼̼ c̼ă̼̣̼p̼ b̼ồ̼̼ m̼à̼̼ c̼ò̼̼n̼ d̼ắ̼̼t̼ c̼ả̼̼ gá̼̼i̼ đ̼i̼ế̼m̼ v̼ề̼̼ n̼h̼à̼̼ n̼gủ̼̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼̼ l̼ầ̼̼n̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ó̼̼ t̼r̼ó̼̼i̼ v̼ơ̼̣̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼̼,̼ b̼ắ̼t̼ x̼e̼m̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼ó̼̼ “̼q̼u̼a̼n̼ h̼ê̼̣̼”̼.

S̼a̼u̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼,̼ n̼ó̼ l̼ạ̼i̼ đ̼u̼ổ̼̼i̼ v̼ợ̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼̼i̼ n̼h̼à̼̼,̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ằ̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ n̼gủ̼ n̼h̼ờ̼ n̼h̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼ả̼ t̼u̼ầ̼n̼ l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼”̼,̼ m̼ô̼̣̼t̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.

̼X̼a̼ l̼ô̼̣̼ P̼h̼á̼̼p̼ l̼u̼â̼̣̼t̼ đ̼ã̼̼ đ̼ế̼̼n̼ n̼h̼à̼̼,̼ t̼ì̼̼m̼ gă̼̣̼p̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ t̼h̼â̼n̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼. Đ̼ế̼̼n̼ b̼ữ̼̼a̼ l̼à̼̼m̼ c̼ơ̼m̼ t̼h̼ắ̼̼p̼ h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼e̼̣̼ v̼ắ̼n̼ s̼ố̼,̼ 3̼ đ̼ứ̼̼a̼ c̼o̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ứ̼̼a̼ b̼ư̼n̼g b̼á̼̼t̼ c̼ơ̼m̼,̼ đ̼ứ̼a̼ m̼ú̼̼c̼ c̼h̼a̼i̼ n̼ư̼ớ̼̼c̼ c̼ù̼̼n̼g b̼à̼̼ n̼ô̼̣̼i̼. “̼M̼e̼̣̼ c̼h̼á̼̼u̼ đ̼ấ̼̼y̼. M̼e̼̣̼ c̼h̼á̼̼u̼ b̼ữ̼̼a̼ n̼a̼y̼ ở̼̼ đ̼â̼y̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼h̼ứ̼̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ đ̼â̼u̼ n̼ữ̼a̼. K̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼̼ m̼e̼̣̼ ở̼̼ n̼h̼à̼̼,̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ c̼h̼á̼̼u̼ s̼ơ̼̣̼ b̼ố̼̼ l̼ắ̼̼m̼…̼”̼,̼ c̼o̼n̼ ú̼̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ h̼ơ̼n̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gâ̼y̼ t̼h̼ơ̼ c̼h̼ỉ̼̼ t̼a̼y̼ l̼ê̼n̼ d̼i̼ ả̼̼n̼h̼ m̼e̼̣̼.

̼N̼gồ̼̼i̼ l̼o̼̣̼t̼ t̼h̼ỏ̼̼m̼ gi̼ữ̼̼a̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ t̼h̼ê̼ l̼ư̼ơ̼n̼g,̼ r̼ó̼̼t̼ n̼ư̼ớ̼̼c̼ m̼ờ̼̼i̼ k̼h̼á̼̼c̼h̼,̼ m̼ẹ̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ n̼gâ̼̣̼m̼ n̼gù̼̼i̼:̼ “̼Đ̼ú̼̼n̼g l̼à̼̼ t̼h̼ằ̼n̼g T̼u̼ấ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼á̼̼n̼h̼ v̼ợ̼ t̼h̼â̼̣̼m̼ t̼ê̼̣̼,̼ t̼ô̼i̼ p̼h̼ả̼̼i̼ go̼̣̼i̼ c̼h̼í̼̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼̼n̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ê̼̣̼p̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼ó̼̼ v̼ẫ̼̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼̼i̼”̼.

T̼u̼y̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼. N̼ó̼̼i̼ v̼ề̼̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ơ̼̣̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g T̼u̼ấ̼̼n̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼,̼ b̼à̼̼ gi̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼:̼ “̼T̼a̼̣̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ v̼ơ̼̣̼ đ̼i̼ l̼à̼̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ t̼ô̼i̼ c̼ứ̼ m̼ô̼̣̼t̼ m̼ự̼c̼ đ̼ò̼̼i̼ x̼u̼ố̼̼n̼g T̼ừ̼̼ S̼ơ̼n̼ l̼à̼̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼. H̼a̼i̼ v̼ơ̼̣̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼,̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼̼i̼ r̼a̼ t̼ò̼̼a̼”̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ m̼e̼̣̼ k̼ế̼̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼a̼̣̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ p̼h̼â̼n̼ t̼r̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼â̼̣̼y̼ l̼à̼̼ h̼ế̼̼t̼ s̼ứ̼̼c̼ v̼ô̼ l̼ý̼. “̼T̼ô̼i̼ v̼ớ̼̼i̼ H̼ằ̼̼n̼g m̼a̼n̼g t̼i̼ế̼̼n̼g l̼à̼̼ m̼e̼̣̼ k̼ế̼̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ó̼̼ c̼ò̼̼n̼ h̼ơ̼n̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ô̼̣̼t̼ c̼ủ̼̼a̼ m̼ì̼̼n̼h̼. T̼ô̼i̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼ t̼ừ̼̼ l̼ú̼̼c̼ đ̼ỏ̼ h̼ỏ̼n̼,̼ gả̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g c̼h̼o̼ n̼ó̼ n̼ê̼n̼ c̼ó̼̼ gì̼̼ n̼ó̼̼ c̼ũ̼̼n̼g k̼ể̼̼ h̼ế̼̼t̼ v̼ớ̼̼i̼ t̼ô̼i̼”̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ k̼ế̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼í̼̼n̼h̼ l̼à̼̼ d̼o̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ b̼i̼̣̼ b̼ê̼̣̼n̼h̼ c̼u̼ồ̼̼n̼g d̼â̼m̼,̼ l̼ạ̼i̼ h̼a̼y̼ gi̼ở̼ t̼h̼ó̼i̼ v̼ũ̼̼ p̼h̼u̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ t̼à̼n̼ t̼ệ̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼. “̼N̼ó̼̼ đ̼ư̼a̼ gá̼̼i̼ v̼ề̼̼ n̼h̼à̼̼ n̼gủ̼̼,̼ b̼ắ̼̼t̼ v̼ơ̼̣̼ x̼e̼m̼ c̼ả̼̼n̼h̼ â̼.n̼ á̼̼.i̼ r̼ồ̼i̼ đ̼u̼ổ̼̼i̼ v̼ơ̼̣̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼̼i̼ n̼h̼à̼̼. N̼h̼i̼ề̼̼u̼ l̼ầ̼̼n̼ H̼ằ̼n̼g k̼h̼ó̼̼c̼ l̼ó̼̼c̼ k̼ể̼̼ v̼ớ̼̼i̼ t̼ô̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼̼ c̼h̼i̼̣̼u̼ n̼ổ̼̼i̼ c̼ả̼̼n̼h̼ n̼ga̼n̼g t̼r̼á̼i̼ ấ̼y̼ n̼ê̼n̼ q̼u̼y̼ế̼̼t̼ đ̼i̼̣̼n̼h̼ l̼y̼ d̼i̼̣̼”̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ k̼ế̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼.

̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼̼i̼ v̼ớ̼̼i̼ X̼a̼ l̼ô̼̣̼ P̼h̼á̼̼p̼ l̼u̼â̼̣̼t̼,̼ ô̼n̼g N̼gh̼i̼ê̼m̼ V̼ă̼n̼ H̼a̼̣̼n̼h̼,̼ p̼h̼ó̼̼ T̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼̼ Y̼ê̼n̼ M̼ô̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼,̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ủ̼̼a̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼̼. T̼u̼ấ̼̼n̼ đ̼ã̼̼ c̼ó̼̼ 3̼ t̼i̼ề̼̼n̼ á̼̼n̼ v̼ề̼̼ t̼ô̼̣̼i̼ t̼r̼ô̼̣̼m̼ c̼ắ̼̼p̼ t̼à̼̼i̼ s̼ả̼̼n̼,̼ v̼ừ̼̼a̼ h̼ế̼̼t̼ h̼a̼̣̼n̼ t̼ù̼̼ t̼r̼e̼o̼ v̼ề̼̼ t̼ô̼̣̼i̼ đ̼á̼̼n̼h̼ b̼a̼̣̼c̼ t̼h̼ì̼̼ l̼a̼̣̼i̼ gâ̼y̼ r̼a̼ á̼̼n̼ m̼ạ̼n̼g.

V̼ề̼̼ v̼i̼ê̼̣̼c̼ T̼u̼ấ̼̼n̼ đ̼ư̼a̼ gá̼̼i̼ đ̼i̼ế̼m̼ v̼ề̼̼ n̼h̼à̼̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼̼n̼h̼ đ̼â̼̣̼p̼ v̼ơ̼̣̼ l̼à̼̼ c̼ó̼̼ t̼h̼â̼̣̼t̼. C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ đ̼ã̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ m̼u̼ố̼n̼ h̼ò̼a̼ gi̼ả̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ s̼â̼u̼. T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼i̼̣̼ x̼ã̼̼ T̼ừ̼̼ S̼ơ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼,̼ đ̼ã̼ t̼a̼̣̼m̼ gi̼ữ̼ đ̼ố̼̼i̼ t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g T̼u̼ấ̼̼n̼,̼ k̼h̼ẩ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g đ̼i̼ề̼̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ể̼̼ s̼ớ̼̼m̼ đ̼ư̼a̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ r̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼.

Nguồn:https://tamducanbinh.com/r%cc%bcu%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcm%cc%bci%cc%bcn%cc%bch%cc%bc%cc%bc-%cc%bcd%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcg%cc%bca%cc%bci%cc%bc-%cc%bcv%cc%bce%cc%bc-%cc%bcn%cc%bch%cc%bca%cc%bc-%cc%bca%cc%bc-%cc%bcn/

Related Articles

Back to top button